główna zawartość
artykuł nr 1

Status

Załącznik do Uchwały Nr ………

Rady Miejskiej w Cieszanowie

z dnia ……………

 

 

 

STATUT

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Cieszanowie

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie zwany dalej „Ośrodkiem” jest budżetową jednostką organizacyjną Gminy utworzoną celem realizacji własnych i zleconych gminie zadań z zakresu pomocy społecznej.
 2. „Ośrodek” działa w oparciu o przepisy:
 1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.),
 6. ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.),
 7. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.),
 8. innych właściwych aktów prawnych,
 9. niniejszego Statutu.

 

§ 2

 1. Siedzibą i terenem działania „Ośrodka” jest Miasto i Gmina Cieszanów.
 2. Ośrodek używa pieczęci zawierającej w szczególności pełną nazwę, adres, NIP i REGON.
 3. Zwierzchni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Podkarpacki.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka

 

§ 3

 1. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
 2. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 3. Zadaniem „Ośrodka’ jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
 4. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

 

§ 4

 1. Zadania „Ośrodka’ polegają w szczególności na:
 1. przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
 2. pracy socjalnej;
 3. prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej;
 4. analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;
 5. realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
 6. rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
 1. Do zadań „Ośrodka” w zakresie wykonywania zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy:
 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 2. sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej;
 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 9. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 10. praca socjalna;
 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych;
 13. dożywianie dzieci;
 14. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 15. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 16. pomoc mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu Wojewodzie, również w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;
 18. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
 19. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 20. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
 1. Do zadań własnych „Ośrodka”, należy:
 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 5. współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
 1. Do zadań zleconych „Ośrodka” z zakresu administracji rządowej należy:
 1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 4. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej;
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
 1. Do zadań „Ośrodka” z ustawy o świadczeniach rodzinnych z zakresu administracji rządowej należy m. in.:
 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłków rodzinnych z tytułu:
 • urodzenia dziecka;
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • samotnego wychowywania dziecka;
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 • rozpoczęcia roku szkolnego;
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 1. przyznawanie i wypłacanie świadczeń opiekuńczych, tj. zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych,
 2. przyznawanie i wypłacanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
 3. opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, określone w przepisach ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę otrzymującą świadczenie pielęgnacyjne,
 4. opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne, określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia za osobę otrzymującą świadczenie pielęgnacyjne.
 1. Do zadań „Ośrodka” na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów należy:
 1. prowadzenie postępowania w sprawach przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
 2. podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych;
 3. zgłaszanie do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązaniu albo zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.

 

 

 

§ 5

Zadania z zakresu pomocy społecznej „Ośrodek” realizuje we współpracy z działającymi na terenie gminy organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

 

Rozdział III

Organizacja i Zarządzanie

 

§ 6

 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności.
 2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta i Gminy.
 3. Kierownik Ośrodka na podstawie stosownych upoważnień Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego.
 4. Upoważnienie do wydawania decyzji na wniosek Kierownika może być udzielone innemu pracownikowi Ośrodka.
 5. Burmistrz Miasta i Gminy Cieszanów wykonuje wobec Kierownika czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

 

§ 7

 1. Kierownik Ośrodka odpowiada przed Burmistrzem Miasta i Gminy Cieszanów za właściwą realizację przypisanych zadań oraz za prawidłowe wykorzystanie powierzonych środków finansowych.
 2. Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

 

§ 8

Do obowiązków i uprawnień Kierownika Ośrodka należy w szczególności:

 1. zapewnienie właściwej organizacji pracy, dokonywanie podziału zadań dla poszczególnych stanowisk pracy,
 2. kierowanie Ośrodkiem w zakresie doboru kadr i prowadzenie spraw z tym związanych,
 3. podejmowanie koniecznych decyzji w sprawach dotyczących merytorycznej działalności Ośrodka,
 4. dokonywanie wszystkich wydatków bieżących do wysokości wynikających z zatwierdzonego planu finansowego Ośrodka,
 5. nadzór organizacyjny i służbowy nad zatrudnionymi w Ośrodku pracownikami.

 

§ 9

 1. Struktura organizacyjna Ośrodka przedstawia się następująco:
 •  
 • główna Księgowa Ośrodka,
 • pracownicy socjalni,
 • pracownicy ds. świadczeń rodzinnych,
 • osoby świadczące usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze.
 1. Szczegółowe zadania poszczególnych stanowisk pracy określają zakresy czynności i regulamin organizacyjny ustalony przez Kierownika Ośrodka.

 

§ 10

  Zasady wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników Ośrodka ustala się zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego.

 

§ 11

 1. Ośrodek załatwia sprawy i prowadzi dokumentację w oparciu o instrukcję kancelaryjną i jednolity rzeczowy wykaz akt, ustalony prze Kierownika Ośrodka.
 2. Obsługę kasową Ośrodka prowadzi pracownik zatrudniony na stanowisku kasjera Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów.

 

 

 

 


Rozdział IV

Gospodarka finansowa

 

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy uchwalony przez Radę Miejską.
 3. Działalność Ośrodka finansowana jest ze środków własnych gminy oraz środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone i środków funduszy celowych przeznaczonych na realizację określonych programów.
 4. Środki finansowe Ośrodka lokowane są na wyodrębnionym rachunku bankowym.
 5. Zasady odpłatności uchwala Rada Miejska w Cieszanowie.

 

 

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 13

Statut Ośrodka nadaje Rada Miejska w Cieszanowie.

 

§ 14

Zmiana postanowień Statutu wymaga zachowania trybu określonego dla jego uchwalenia.