główna zawartość
artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 8 /2022 Kierownika...

ZARZĄDZENIE NR 8 /2022 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie z dnia 23 marca 2022 r.

artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 3 /2021 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie z dnia 13 maja 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR  3 /2021
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie

z dnia 13 maja 2021 r.

 
w sprawie : ogłoszenia konkursu na stanowisko  asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie  . 

 
Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.1282 ) zarządza co następuje : 

§ 1 

Ogłasza się konkurs na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie  

§ 2 

 

W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuje się Komisję Konkursową w składzie :

 

  1. Mariola Kulczycka- przewodniczący komisji
  2. Elżbieta Zarębska- członek komisji
  3. Agnieszka Lechowicz Ślimak-członek komisji

§ 3 

Wymagania wobec kandydatów oraz warunki konkursu zostały określone w ogłoszeniu o konkursie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

Kierownik MGOPS

Elżbietą Zarębska

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 2/2020 w sprawie ograniczenia dostępności w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie

Zarządzenie Nr  2 / 2020

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie z dnia 16-03-2020 r.  

w sprawie: wprowadzenia ograniczenia dostępności w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie

Na podstawie § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13-03-2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. z 2020 r., poz.433), Zarządzam, co następuje:  

§ 1

1. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mając na względzie zagrożenie dla mieszkańców Miasta i Gminy Cieszanów z dniem 16 marca 2020 r. do odwołania wprowadzam ograniczenie dostępności MGOPS w Cieszanowie dla obywateli.

2. Sprawy urzędowe w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej pozostają możliwe do załatwienia:

- za pośrednictwem poczty elektronicznej – mgops@cieszanow.eu lub platformy ePUAP

- drogą telefoniczną na nr telefonów : 16 631 15 71, 16 632 86 80 (sprawy związane z pomocą społeczną) oraz 16 632 86 78 (świadczenia rodzinne-budynek biblioteki)

- drogą korespondencyjną (pocztą tradycyjną).

3. Obsługa obywateli w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie ogranicza się wyłącznie do spraw niecierpiących zwłoki wymagających osobistego stawiennictwa – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu sprawy z konkretnym pracownikiem.

4. Wstrzymuje się wyjazdy służbowe pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie poza niezbędnymi do właściwego realizowania zadań MGOPS w Cieszanowie.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.  

   

     Kierownik MGOPS w Cieszanowie

   Elżbieta Zarębska

Załączniki:
skan dokumentu 954 KB