główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja z otwarcia ofert konkursowych określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie

 

Informacja z otwarcia ofert konkursowych

określonych w ogłoszeniu o naborze na stanowisko asystenta rodziny
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie

 

 

W wyniku przeprowadzonej wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy informujemy, że wpłynęła 1 oferta:

 

1. Pani Anna Mielnik za. Żuków 1,  37-611 Cieszanów

 

Powyższa oferta została odrzucona. Przyczyną odrzucenia było brak odpowiedniego wykształcenia, które zostało zamieszczone w ogłoszeniu

 

 

Cieszanów, 25.05.2021 r.

 

 

Kierownik MGOPS w Cieszanowie

Elżbietą Zarębska

 

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Asystenta...

do Zarządzenia Nr 3 /2021 Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie z dnia 13 maja 2021 r. OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Asystenta rodziny z dnia 13 maja 2021 r. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny

artykuł nr 3

Wyniki konkursu na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Senior+ w Chotylubiu

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego
na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Senior+ w Chotylubiu

 wybrana została Pani Justyna Młodzińska

Uzasadnienie wyboru

W wyniku przeprowadzonego konkursu Komisja wyłoniła kandydata na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Senior+ w Chotylubiu którego oferta, spełnia wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu konkursu na to stanowisko i uzyskała największą liczbę punktów zarówno z ankiety jak i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

  Kierownik MGOPS

  w Cieszanowie Elżbieta Zarębska

artykuł nr 4

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko terapeuty zajęciowego w Dziennego Domu „Senior+” w Chotylubiu

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko terapeuty zajęciowego w  Dziennego Domu „Senior+” w Chotylubiu

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej  weryfikacji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się dwie kandydatki spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

 

1. Justyna Młodzińska, zam.  Dachnów

2. Monika Niezdropa, zam. Oleszyce

 

Cieszanów, 2019-12-13

 

 

artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu „Senior +” w Chotylubiu

ZARZĄDZENIENR7/2019
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie

z dnia 29 listopada  2019 r.


w sprawie : ogłoszenia konkursu na stanowisko terapeuty zajęciowego

Dziennego Domu „Senior +”  w ChotylubiuNa podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U.2019 r. poz.1282) zarządza co następuje : 

§ 1 

Ogłasza się konkurs na stanowisko terapeuty zajęciowego Dziennego Domu „Senior +”  w Chotylubiu§ 2 W celu przeprowadzenia postępowania konkursowego powołuje się Komisję Konkursową w składzie :

 

 1. Mariola Kulczycka- przewodniczący komisji
 2. Elżbieta Zarębska- członek komisji
 3. Agnieszka Majder-członek komisji

§ 3 


Wymagania wobec kandydatów oraz warunki konkursu zostały określone w ogłoszeniu o konkursie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

 

Kierownik MGOPS

Elżbieta Zarębska

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 7  /2019

Kierownika Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie

z dnia29 listopada  2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 

o otwartym i konkurencyjnym naborze na stanowisko:

terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu „Senior +”  w Chotylubiu

 

 

Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszanowie, ul. Rynek 1, 37-611Cieszanów

 

Określenie stanowiska:terapeuta zajęciowy w Dziennym Domu „Senior +”   w Chotylubiu

 

 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca,
 • praca w godzinach od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku,
 • umowa o pracę na czas określony

 

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

 

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania formalne, niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

 

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie wykształcenia wyższego,
 3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 4. niemożność skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierownika placówki,

 

Wymagania dodatkowe do zatrudnienia na stanowisku (preferowane):

 

1)  dobra znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o pomocy społecznej, o samorządzie gminnym,

2)  premiowane będą kwalifikacje terapeuty zajęciowego,

3)  samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy,

4)  sumienność, odpowiedzialność, terminowość,

5)  komunikatywność i umiejętność pracy z ludźmi,

6)  umiejętność planowania, ustalania priorytetów działań i szybkiego podejmowania decyzji,

7)umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami.

 

 

 

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. planowanie miesięcznych zajęć grupowych z uczestnikami,
 2. przygotowanie półrocznych planów indywidualnego wsparcia uwzględniającego potrzebyuczestników,
 3. prowadzenie miesięcznego dziennika pracy,
 4. prowadzenie zajęć grupowych dostosowanych do indywidualnych możliwości uczestników,
 5. inicjowanie działań integrujących uczestników i lokalną społeczność,
 6. podejmowanie działań zmierzających do rozwoju różnych form zajęć,
 7. sprawowanie bezpośredniej opieki i czuwanie nad bezpieczeństwem uczestników,
 8. współpraca z rodziną uczestnika przy ustalaniu indywidualnego wsparcia,
 9. współpraca z pracownikami socjalnymi,
 10. dbanie o należyty stan urządzeń i sprzętu znajdującego się w Domu oraz o ładi porządek wmiejscu pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie, oraz inne dokumenty potwierdzające ukończenie dodatkowych kursów.
 4. Kopie innych dodatkowych dokumentówpotwierdzających posiadane kwalifikacje
  i umiejętności.
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. Nr 1000).
 9. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku.
 10. Kandydat, który posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność obowiązany jest do złożenia wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie, ul. Rynek 1, 37-611Cieszanów–  u kierownika lub za pośrednictwem poczty z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowiskoterapeuty zajęciowego w Dziennym Domu „Senior +”  w Chotylubiu

- w terminie do dnia 12.12.2019 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszanowie).  Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

Inne informacje:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona 13 grudnia 2019 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta  i Gminy w Cieszanowie oraz na stronie BIP Cieszanów.

 

Dla osób spełniających wymagania formalne zostanie przeprowadzona ankieta oraz odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna  w dniu 16 grudnia 2019 r. o godzinie 10-tej w Urzędzie Miasta   i Gminy w Cieszanowie pokój nr 6. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja konkursowa zadawać będzie pytania z  zakresu ustawy o  pomocy społecznej, ustawy  o samorządzie gminnym

Osobą wyłonioną w drodze naboru będzie kandydat (kandydatka), który uzyska największą ilość punktów.

 

Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej UMiGCieszanów oraz na tablicy ogłoszeń w UMiG w Cieszanowie.

 

Informacje dodatkowe:

Informuje się, że w miesiącu październiku 2019 r. nie został osiągnięty 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszanowie,wrozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 

 

 

 

Cieszanów, 29 listopad  2019 r.

 

 

 

 

 

Kierownik MGOPS

Elżbieta Zarębska